Contact

Ins & Outs beauty
Emmastraat 2
9722 EX Groningen
(050) 526 75 04
info@insoutsbeauty.nl

 

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag : 09.15 – 17.00 uur    Woensdag in de oneven weken aanwezig
Zaterdag : 10.00 – 16.00 uur    Zaterdag geopend in de even weken

 

Welke gegevens hebben wij van u en wat doen we ermee?

Bij een bezoek aan onze salon zullen wij uw gegevens vragen of gevraagd hebben. Of u hebt ze (gedeeltelijk = naam en telefoonnummer) telefonisch verstrekt door in te spreken op ons antwoordapparaat. Deze gegevens slaan wij op.

De gegevens bestaan uit: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres, geboortedatum en geslacht.

Deze gegevens gebruiken wij om met u in contact te kunnen komen. Dit kan gaan over een afspraak die we samen gemaakt hebben, om u op de hoogte te houden van wijzigingen van onze behandelingen en/of producten en om een nieuwsbrief te kunnen sturen met aanbiedingen en andere informatie betreffende de salon.

Deze gegevens bewaren wij 7 jaar, dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij zullen er alles aan doen om uw gegevens zo goed mogelijk te beveiligen.

Wij werken met een computerprogramma van PlazaXL speciaal voor schoonheidsspecialisten en pedicures. In dit programma kunnen wij eenvoudig verslag doen van de behandeling en noteren waar wij op moeten letten/rekening houden. Denk hierbij aan allergie, productvoorkeur, afwijkende reacties van uw huid e.d. In de toekomst zal dit uitgebreid worden met betaling via dit programma en misschien online agenda. Met de bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij verkopen uw gegevens nooit aan derden! We zullen ze alleen verstrekken wanneer we hier wettelijk toe verplicht zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ins & Outs beauty en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dorienhuizing@hotmail.com.

Om er zeker van te zijn dat een verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN (Burgerservicenummer) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek.

Ins & Outs beauty wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Ins & Outs beauty neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met dorienhuizing@hotmail.com.